Kortsiktige dobbel bunn- og dobbel topp-formasjoner utvikler seg stikk i strid med teknisk analyseteori

Publisert 13.06.2017

Kortsiktige dobbel bunn- og dobbel topp-formasjoner utvikler seg motsatt av hva teknisk analyseteori sier. Det viser en forskningsrapport fra Investtech basert på 19 år med data fra Oslo Børs. Resultatene indikerer at klassisk teori innen teknisk analyse bør revurderes.

En dobbel topp-formasjon er en toppformasjon som markerer slutten på en oppgangsperiode. Formasjonen består av to topper som er omtrent like brede og like høye, se figur 1. Når en dobbel topp-formasjon dannes, gjenspeiler det at pessimismen hos investorene er økende og at aksjen innleder en fallende trend. Dobbel topp-formasjoner brukes spesielt for å forutsi vendinger i langsiktige markedstrender, men anvendes også på kortere sikt.

Formasjonen finnes i en omvendt versjon, dobbel bunn-formasjon, se figur 2. Dette er en bunnformasjon som markerer slutten på en nedgangsperiode. En dobbel bunn-formasjon signaliserer at optimismen hos investorene er økende og at aksjen innleder en stigende trend.

Dobbel bunn-formasjon selg

Figur 1: Salgssignal fra dobbel topp-formasjon.

Dobbel bunn-formasjon kjøp

Figur 2: Kjøpssignal fra dobbel bunn-formasjon.

I teknisk analyse-terminologi sier vi at brudd på en dobbel topp-formasjon utløser et salgssignal. Tilsvarende vil et brudd på en dobbel bunn-formasjon utløse et kjøpssignal. Forskningssjef Geir Linløkken i Investtech har undersøkt hvilke kursbevegelser som har fulgt etter henholdsvis kjøpssignaler og salgssignaler fra dobbel bunn- og dobbel topp-formasjoner på Oslo Børs over en periode på 19 år fra 1996 til 2014.

Til sammen identifiserte Investtechs datamaskiner 796 kjøpssignaler og 908 salgssignaler i perioden.


Figur 3: Kursutvikling ved kjøpssignaler fra dobbel bunn-formasjoner og salgssignaler fra dobbel topp-formasjoner på Oslo Børs identifisert av Investtechs automatiske algoritmer på kortsiktige kursgrafer. Klikk på figuren for større versjon.

Grafen viser gjennomsnittlig kursutvikling 66 dager i etterkant av kjøpssignaler fra dobbel bunn-formasjoner og salgssignaler fra dobbel topp-formasjoner. Signalene utløses på dag 0. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer cirka tre måneder. Kjøpssignaler er den blå kurven og salgssignaler den røde. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Referanseindeksen er den sorte linjen.

Figur 3 viser at aksjene med kjøpssignaler fra kortsiktige dobbel bunn-formasjoner i snitt utviklet seg svakere enn gjennomsnittlig referanseindeks i etterkant av signalene. Etter en måned hadde de en mindreavkastning på 1,9 prosentpoeng, økende til 3,1 prosentpoeng etter tre måneder. Aksjene med salgssignaler fra kortsiktige dobbel topp-formasjoner utviklet seg i snitt sterkere enn gjennomsnittlig referanseindeks i etterkant av signalene. Etter en måned hadde de en meravkastning på 0,5 prosentpoeng, økende til 1,5 prosentpoeng etter tre måneder.

Vi har fått resultater som er motsatt av hva teknisk analyseteori sier. Salgssignalene har gitt en kursoppgang og meravkastning mot referanseindeksen. Kjøpssignalene har gitt en mindreavkastning mot referanseindeksen.

Vi understreker at resultatene gjelder for kortsiktige formasjoner identifisert på Investtechs kortsiktige kursgrafer. For langsiktige formasjoner har vi resultater som godt på vei bekrefter teorien. Det synes dermed som om kursformasjonenes lengde er en viktig faktor for prediksjonskraften deres.

Du finner flere resultater og detaljer i forskningsrapporten som du kan lese her.

 

Keywords: Buy signal,Dobbel bunn-formasjon,Dobbel topp-formasjon,Kjøpssignal,kort sikt,oslo børs,Salgssignal,Sell signal,statistics,statistikk.

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK