Statistikk på dobbel topp- og dobbel bunn-formasjoner Oslo Børs 1996-2014

Forskningsresultater fra Investtech, 6. februar 2015.

Aksjer med langsiktige kjøpssignaler fra dobbel bunn-formasjoner har i gjennomsnitt steget 11,3 % de neste tre månedene. Aksjer med salgssignaler fra langsiktige dobbel topp-formasjoner har i gjennomsnitt falt 1,1 % de kommende tre månedene. Det viser en forskningsrapport fra Investtech basert på 19 år med data fra Oslo Børs.

En dobbel topp-formasjon er en toppformasjon som markerer slutten på en oppgangsperiode. Formasjonen består av to topper som er omtrent like brede og like høye, se figur 1. Når en dobbel topp-formasjon dannes, gjenspeiler det at pessimismen hos investorene er økende og at aksjen innleder en fallende trend. Dobbel topp-formasjoner brukes spesielt for å forutsi vendinger i langsiktige markedstrender, men anvendes også på kortere sikt.

Formasjonen finnes i en omvendt versjon, dobbel bunn-formasjon, se figur 2. Dette er en bunnformasjon som markerer slutten på en nedgangsperiode. En dobbel bunn-formasjon signaliserer at optimismen hos investorene er økende og at aksjen innleder en stigende trend.

Dobbel bunn-formasjon selg

Figur 1: Salgssignal fra dobbel topp-formasjon.

Dobbel bunn-formasjon kjøp

Figur 2: Kjøpssignal fra dobbel bunn-formasjon.

I teknisk analyse-terminologi sier vi at brudd på en dobbel topp-formasjon utløser et salgssignal. Tilsvarende vil et brudd på en dobbel bunn-formasjon utløse et kjøpssignal.

Forskningssjef Geir Linløkken i Investtech har undersøkt hvilke kursbevegelser som har fulgt etter slike kjøps- og salgssignaler på Oslo Børs over en periode på 19 år fra 1996 til 2014.

Til sammen identifiserte Investtechs datamaskiner 153 kjøpssignaler og 143 salgssignaler i perioden.

Figur 3: Kursutvikling ved kjøps- og salgssignaler fra dobbel bunn- og dobbel topp-formasjoner på Oslo Børs identifisert av Investtechs automatiske algoritmer på langsiktige kursgrafer. Klikk på figuren for større versjon.

Grafen viser gjennomsnittlig kursutvikling 66 dager i etterkant av kjøpssignaler fra dobbel bunn-formasjoner og salgssignaler fra dobbel topp-formasjoner. Signalene utløses på dag 0. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer cirka tre måneder. Kjøpssignaler er den blå kurven og salgssignaler den røde. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Referanseindeksen er den sorte linjen.

Aksjer med kjøpssignaler har i gjennomsnitt etter tre måneder steget 11,3 %, mens salgssignaler har falt 1,1 %.

Statistikken bygger på et relativt lite datagrunnlag. Resultatene fra Sverige peker i samme retning, men er klarere for salgssignalene og mindre klare for kjøpssignalene. Vi ser derfor behov for å gjøre flere undersøkelser.

Du finner flere resultater og detaljer i forskningsrapporten.
Klikk her for å lese forskningsrapporten.

 

Keywords: Dobbel bunn,Dobbel topp,Kjøpssignal,oslo børs,Salgssignal,statistikk.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK