Statistikk på langsiktige rektangelformasjoner Oslo Børs 1996-2014

Publisert 23. januar 2017

Aksjer med langsiktige kjøpssignaler fra rektangelformasjoner har i gjennomsnitt steget 8,1 % de neste tre månedene. Aksjer med salgssignaler fra langsiktige rektangelformasjoner har i gjennomsnitt falt 3,5 % de kommende tre månedene. Det viser en forskningsrapport fra Investtech basert på 19 år med data fra Oslo Børs.

Et viktig område innen teknisk analyse er identifikasjon av geometriske kursformasjoner i aksjekurser. Tanken er at disse beskriver den psykologiske tilstanden hos investorene, om de framover er tilbøyelige til å ville kjøpe eller selge aksjer, og dermed indikerer den videre retningen på kursen. Rektangelformasjoner er en type av slike formasjoner.

Når en rektangelformasjon utvikles, gjenspeiler det at investorene er usikre på den videre retningen for aksjen. Kursen blir gående sidelengs mellom et støttenivå og et motstandsnivå. Når vi får et brudd opp gjenspeiler det økende optimisme hos investorene, mens brudd ned indikerer økende pessimisme.

Rektangelformasjon kjøp

Figur 1: Kjøpssignal fra rektangelformasjon.

Rektangelformasjon selg

Figur 2: Salgssignal fra rektangelformasjon.

I teknisk analyse-terminologi sier vi at et brudd opp utløser et kjøpssignal. Tilsvarende vil et brudd ned på en rektangelformasjon utløse et salgssignal. Vi har undersøkt hvilke kursbevegelser som har fulgt etter henholdsvis kjøpssignaler og salgssignaler fra langsiktige rektangelformasjoner på Oslo Børs over en periode på 19 år fra 1996 til 2014.

Til sammen identifiserte Investtechs datamaskiner 231 kjøpssignaler og 140 salgssignaler i perioden.

Figur 3: Kursutvikling ved kjøps- og salgssignaler fra rektangelformasjoner på Oslo Børs identifisert av Investtechs automatiske algoritmer på langsiktige kursgrafer. Klikk på figuren for større versjon.

Grafen viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av kjøps- og salgssignaler fra rektangelformasjoner. Signalene utløses på dag 0. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer cirka tre måneder. Kjøpssignaler er den blå kurven og salgssignaler den røde. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Referanseindeksen er den sorte linjen.

Aksjer med kjøpssignaler har i gjennomsnitt etter tre måneder steget 8,1 %, mens aksjer med salgssignaler har falt 3,5 %.

Statistikken bygger på er relativt lite datagrunnlag. Tallene anses imidlertid sterke, og det er oppløftende at resultatene fra Sverige peker i samme retning.

Du finner flere resultater og detaljer i forskningsrapporten, der du også kan lese om forskjellene mellom fortsettende og reverserende rektangler.
Klikk her for å lese forskningsrapporten.

 

Keywords: Kjøpssignal,Lang sikt,oslo børs,Rektangel,Rektangelformasjon,Salgssignal,statistikk.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK