Høy og lav volumbalanse - Foreløpige forskningsresultater

Forskning under arbeid hos Investtech, 22. juni 2015.

Hva betyr høy og lav volumbalanse for kommende kursutvikling? Gir det signal om oppgang eller nedgang? Vi har sett på kursutvikling etter at volbal22 går til ekstremnivåer på børsene i Oslo, Stockholm, København og Helsingfors.

Volumbalanse - Investtechs indikator for aggressivitet hos kjøpere og selgere

Investtech har utviklet indikatoren Volumbalanse som et mål for aggressiviteten hos kjøperne og selgerne i en aksje. Formålet var å lage en indikator som kunne forutsi om en aksje sto foran en oppgang eller en nedgang. Tanken var at dersom kurs- og volum-mønsteret i en aksje kunne forklares ved at kjøperne var aggressive og selgerne passive, ville dette indikere at kursen skulle stige framover. Tilsvarende ville et mønster som kunne forklares med aggressive selgere og passive kjøpere, predikere at aksjekursen skulle falle.

Volumbalansen måler investorenes aggressivitet ved kursoppgang og ved kursnedgang. Den kan gi følgende svar:

  • Nå er investorene så aggressive at de presser kursen opp for å komme seg inn i aksjen.
  • Nå er investorene så pessimistiske at de presser kursen ned for bli kvitt aksjene sine.

Høyt volum på oppgang indikerer at optimismen er økende og at mange investorer går opp i pris for å sikre seg aksjer. Lavt volum på nedgang indikerer at få investorer vil gå ned i pris for å få solgt, og at de er komfortable med å sitte i aksjen. Dette er positivt, og gjenspeiles av en høy volumbalanse.

De grønne søylene i figuren viser volumet på dager med kursoppgang, mens de røde viser volumet på dager med nedgang. Høye grønne søyler og lave røde gir en positiv volumbalanse.

 

Høyt volum på nedgang indikerer at usikkerheten er økende og at mange investorer går ned i pris for å bli kvitt aksjene sine. Lavt volum på oppgang indikerer at få investorer vil gå opp i pris for å få kjøpt, og at de er lite interesserte eller regner med å kunne kjøpe rimeligere senere. Dette er negativt, og gjenspeiles av en lav volumbalanse.

Legg merke til de høye røde volumsøylene i grafen til venstre, kombinert med de lave grønne. Dette ser vi allerede i den første halvdelen av grafen. Her var volumbalansen negativ og ga et godt varsel om det kommende kursfallet.

 

Positiv volumbalanse forsterker kjøpssignaler fra andre indikatorer, mens negativ volumbalanse forsterker salgssignaler. Likeledes vil positiv volumbalanse styrke eller bekrefte en stigende trend, mens negativ volumbalanse vil bekrefte en fallende trend. Som vist over, gir volumbalanse ofte også varsler om kommende kursbevegelser.

I Investtechs grafer vises volumbalansen som tre piler nede i høyre hjørne av grafene. Den første er beregnet ut fra den siste ukes omsetning, den andre for siste måned og den tredje for siste kvartal. Spesielt ukesindikatoren kan lett påvirkes av støy og bør brukes med varsomhet. Samtidig kan dette være den beste indikatoren å bruke dersom man er på jakt etter helt kortsiktige investeringsmuligheter.

Beregning av volumbalanse

Litt forenklet beregnes volumbalanse som korrelasjonen mellom kursendring og volum. Indikatoren beregnes på 5, 22 og 66 dagers sikt, tilsvarende henholdsvis uke, måned og kvartal.

Indikatoren kan anta verdier mellom –100 for maksimalt negativ til +100 for maksimalt positiv. De eksakte verdiene vises i tabellen på grafsiden, og blir visualisert med piler nederst til høyre i grafene. Grønne piler som peker oppover viser at volumbalansen er positiv, mens røde piler som peker nedover viser at volumbalansen er negativ. Gule sidelengse piler viser en nøytral volumbalanse.

Forskning på Volumbalanse- foreløpige resultater

Investtech har startet et forskningsprosjekt for å studere i hvilken grad volumbalanse kan brukes til å predikere den framtidige kursutviklingen. Prosjektet er en del av et større prosjekt innen signalanalyse for aksjer, og er støttet av Norges forskningsråd gjennom SkatteFunn-ordningen.

Vi har sett på aksjene i de nordiske markedene Norge, Sverige, Danmark og Finland.
For Norge har vi data av god kvalitet fra 1996 til 2014, og for Sverige har vi data av god kvalitet fra 2003 til 2014.
For Danmark og Finland har vi data fra 2003 til 2014. Som for Norge og Sverige, er alle aksjer som har vært notert på børsen i løpet av perioden, med, og kursene er justert for utbytte, splitter, fisjoner og andre kapitalendringer. Vi har imidlertid ikke gjort samme daglige overvåking, manuelle sjekk og korrigering av dataene i disse markedene som i Norge og Sverige, så datakvaliteten er ikke like høy her.

Volumbalanse 22 til kritisk nivå

De konkrete verdiene for volumbalanse på 5, 22 og 66 dagers sikt blir vist i tabellen nederst på Investtechs analysesider for hver enkelt aksje. Nede i det høyre hjørnet av selve analysegrafen vises tre piler for volumbalansen, en for hver av de gitte tidshorisontene. Det er den mellomste tidshorisonten, 22 dager, tilsvarende den midterste pilen, vi har analysert her.

Vi har brukt -40 og 40 som kritiske nivåer. Når volumbalansen faller under -40, går 22-dagers-pilen over til å være rød og peke nedover. Når den stiger over 40, går pilen over til å være grønn og peke oppover. Overgangen mellom farger og retning på pilen er gradvis, for verdier mellom 0 og rundt 60, men det er 40 vi har brukt som grenseverdi i denne undersøkelsen.

Når volumbalansen brøt ned under -40-grensen ble det definert et salgssignal, ut fra tanken om at dette indikerte aggressive selgere. Når volumbalansen brøt over +40-grensen, ble det definert et kjøpssignal.

Antall Norge Sverige Danmark Finland Totalt
Kjøpssignal volbal22 krysser over 40 8843 10 535 3733 1469 24 580
Salgssignal volbal22 krysser under -40 2908 5537 1689 1169 11 303

Tabellen viser antall kjøps- og salgssignaler ut fra en strategi på volbal22. Til sammen identifiserte Investtechs datamaskiner 24 580 tilfeller der volbal22 brøt opp over 40-grensen. Dette er et kjøpssignal, og blir benevnt "buy signal" i grafene under. Investtechs datamaskiner identifiserte også 11 303 tilfeller der volbal22 brøt under -40-grensen, tilsvarende et salgssignal og kalt "sell signal" i grafen.

Signalene er funnet ved å gå gjennom alle tilfeller der volumbalanse22 krysset de kritiske grensene. Kun signaler der det var mer enn 14 dager siden forrige signal i samme aksje blir telt med. Dette gjøres for å unngå nesten-dubletter. Det vil likevel være et stort antall signaler som er ganske like, grunnet at en del forskjellige aksjer følger hverandre ganske tett i kurs. Spesielt i situasjoner der børsen har steget eller falt svært kraftig på kort tid, vil mange aksjer kunne utløse signal på likt. Signalene (samplene) vil dermed ikke være uavhengige, og statistiske mål for usikkerhet (standardavvik) vil ikke kunne brukes ukritisk.

Figur 3: Kursutvikling ved kjøps- og salgssignaler fra 22-dagers volumbalanse identifisert av Investtechs datamaskiner. Klikk på figurene for større versjoner.

Grafene viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av kjøps- og salgssignaler fra 22-dagers volumbalanse. Signalene utløses på dag 0. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer cirka tre måneder. Kjøpssignaler er den blå kurven og salgssignaler den røde. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Referanseindeksen er den sorte linjen.

Gjennomsnittlig avkastning etter 66 dager Norge Sverige Danmark Finland Vektet snitt
Kjøpssignal volbal22 krysser over 40 4,9% 4,7% 4,7% 3,9% 4.7%
Salgssignal volbal22 krysser under -40 0,9% 1,9% 1,9% 3,0% 1.8%
Referanseindeks 3,2% 4,0% 3,6% 1,5% 3,5%

Det er ganske ensartede resultater i de fire markedene. Aksjer med kjøpssignal fortsetter å stige, og de stiger sterkere enn gjennomsnittlig utvikling i referanseindeksen. Aksjer med salgssignal fra volumbalanse har også steget, men med unntak av Finland, har de steget langt svakere enn gjennomsnittlig utvikling i referanseindeksen.

Figur 4: Kursutvikling ved volumbalanse22-signaler for Norge. Samme som i figur 3, men inkludert kursutvikling i dagene før signal blir utløst.

Sensitivitetsanalyse

Vi har gjort en sensitivitetsanalyse for det norske markedet på volumbalanse-lengde (for eksempel 15, 22, 30 dager), triggerverdi (for eksempel signal ved volumbalanse over 20, 40, 60) og hvordan signalene identifiseres (signal ved brudd til ekstremverdier eller når volumbalansen vender tilbake fra ekstremverdier).

Samlet tilsier resultatene at volumbalanse-indikatoren er robust, både med tanke på lengdeparameter, triggerverdi og hvordan signalene identifiseres.

Oppsummering og konklusjon

Vi har studert 24 580 tilfeller der volumbalanse 22 krysset over 40-grensen og 11 303 tilfeller der den krysset under -40-grensen. Vi har brukt 19 år med børskurser fra Norge og 12 for de øvrige landene. Dataene er fordelt med rundt 30 % fra Norge, 45 % fra Sverige, 15 % fra Danmark og 10 % fra Finland.

Resultatene fra kjøpssignalene er konsistente i de fire markedene, og viser at aksjer der volumbalansen har blitt klart positiv, over det kritiske 40-nivået, gjennomsnittlig har fortsatt å stige framover. Samtidig har aksjer i Norge, Sverige og Danmark med lav volumbalanse, under det kritiske -40-nivået, fortsatt å gjøre det svakere enn børsen framover. I Finland, der vi har relativt få data og referanseindeksen har utviklet seg svakt, har salgssignalene gjort det bedre enn gjennomsnittlig utvikling til referanseindeksen.

Resultatene indikerer at Investtechs volumbalanse-indikator er godt egnet til å fange opp positive og negative endringer i investoradferd. Volumbalansen kan dermed brukes til å identifisere gode kjøpskandidater (stockpicking). Ved å følge signaler fra Investtechs volumbalanse-indikator anses det sannsynlig at man kan oppnå en statistisk avkastning over gjennomsnittlig børsavkastning.

Volumbalanse anses videre som en god indikator til å forsterke eller svekke øvrige signaler i Investtechs analyser. For eksempel kan kjøpssignaler fra stigende trend bli forsterket av en positiv volumbalanse, mens de svekkes av negativ volumbalanse.

Videre arbeid

Foreløpig har vi en del arbeid igjen før vi kan publisere en fullstendig forskningsrapport på dette. Vi må kontrollere datamaterialet godt. Vi ønsker å undersøke i hvilken grad ekstrem kursutvikling i enkeltselskaper bidrar til gjennomsnittsresultatene. Vi ønsker også å se om det er forskjeller i hvordan volumbalanse virker for små og store selskaper. Det kan også være interessant å se hvordan volumbalanse virker i kombinasjon med andre indikatorer, slik som støtte/motstand, RSI og trend.

 

Keywords: Buy signal,Helsingfors,Kjøpssignal,København,Oslo,Salgssignal,Sell signal,statistics,statistikk,Stockholm,Volbal,Volumbalanse.

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK