Meravkastning etter kjøpssignaler fra omvendt-hode-og-skuldre-formasjoner

Publisert 12. november 2019

Geometriske kursformasjoner brukes i teknisk aksjeanalyse for å predikere framtidig kursutvikling. Nye forskningsresultater fra Investtech viser at annualisert meravkastning etter kjøpssignaler fra omvendt-hode-og-skuldre-formasjoner på mellomlang sikt var 13,7 prosentpoeng i perioden 1996-2018.

Et viktig område innen teknisk analyse er identifikasjon av geometriske kursformasjoner i aksjekurser. Tanken er at disse beskriver den psykologiske tilstanden hos investorene, om de framover er tilbøyelige til å ville kjøpe eller selge aksjer, og dermed indikerer den videre retningen på kursen. Hode-og-skuldre-formasjoner er en type av slike formasjoner.

Når en omvendt hode-og-skuldre-formasjon dannes, indikerer det at optimismen hos investorene er økende og at aksjen innleder en stigende trend. Mange regner slike formasjoner som noen av de mest pålitelige signalene innen teknisk analyse. De brukes spesielt for å forutsi vendinger i langsiktige markedstrender, men anvendes også på kortere sikt.

Investtechs algoritmer identifiserer slike formasjoner for deg. I våre kursgrafer blir omvendte hode-og-skuldre-formasjoner angitt med betegnelsen IHS og en grønn pil oppover for kjøpssignaler. Pilen angir teoretisk kursmål. Et aktuelt eksempel fra Investtechs analyser er f.eks. Austevoll Seafood, som gav kjøpssignal fra omvendt hode-og-skuldre-formasjon den 8. november.

Figur 1: Austevoll Seafood (AUSS.OL) Siste sluttkurs: 96.80 (+0.30), 11. nov 2019

Våre abonnenter kan finne aksjer med slike kjøpssignaler blant annet med verktøyet Signaler.

Vi ønsket å se hvilke statistiske resultater slike kjøpssignaler har gitt, og studerte derfor avkastningen på norske, svenske, danske og finske aksjer i etterkant av kjøps- og salgssignaler fra omvendt-hode-og-skuldre-formasjoner og hode-og-skuldre-formasjoner identifisert i Investtechs kursdiagrammer på kort, mellomlang og lang sikt. Vi hadde opp til 23 år med data, fra 1996 til 2018.

Grafen under viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av kjøpssignaler fra omvendt-hode-og-skuldre-formasjoner identifisert på Investtechs mellomlange kursgrafer. Signalene utløses på dag 0, og vi har sett på utviklingen fram til dag 66. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer cirka tre måneder. Den tykke blå kurven viser hvordan aksjer med kjøpssignaler utviklet seg. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Den smale blå kurven viser hvordan referanseindeksen utviklet seg i samme periode som vi målte utviklingen til aksjene med kjøpssignaler.

Figur 2: Omvendt-hode-og-skuldre-formasjoner Norden samlet, mellomlang sikt, 1996-2018.

Kjøpssignaler fra omvendt-hode-og-skuldre-formasjoner på kort sikt har gitt en meravkastning på 1,2 prosentpoeng etter en måned, tilsvarende en annualisert meravkastning på 9,8 prosentpoeng.

Kjøpssignaler fra omvendt-hode-og-skuldre-formasjoner på mellomlang sikt har gitt en meravkastning på 1,2 prosentpoeng etter tre måneder, tilsvarende en annualisert meravkastning på 5,2 prosentpoeng. Etter 22 dager (1 måned) er imidlertid avkastningen 2,4 prosent for signalaksjene, tilsvarende 1,0 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. Det gir annualisert 13,7 prosentpoeng meravkastning.

På lang sikt har kjøpssignaler fra omvendt-hode-og-skuldre-formasjoner gitt en meravkastning på 2,4 prosentpoeng etter tre måneder, tilsvarende en annualisert meravkastning på 10,5 prosentpoeng.

Det som synes mest trolig, med relativt høy statistisk signifikans, er at kjøpssignaler fra omvendt-hode-og-skuldre-formasjoner i Investtechs kursdiagrammer indikerer en kommende god absoluttavkastning, og meravkastning mot gjennomsnittlig børsutvikling.

Du finner flere detaljer og resultater i forskningsrapportene her:

Omvendt/Hode-og-skuldre-formasjoner, kort sikt

Omvendt/Hode-og-skuldre-formasjoner, mellomlang sikt

Omvendt/Hode-og-skuldre-formasjoner, lang sikt

 

 

Keywords: h_PatIhsBuy.

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK