Sterk meravkastning etter kjøpssignaler fra rektangelformasjoner

Publisert 15. oktober 2019

Nye forskningsresultater fra Investtech viser at aksjer med kjøpssignaler fra rektangelformasjoner på de nordiske børsene statistisk har gitt sterk meravkastning. Kjøpssignaler fra rektangelformasjoner i Investtechs kortsiktige kursdiagrammer har gitt en annualisert meravkastning på 16,7 prosentpoeng i perioden 1996-2018.

Geometriske kursformasjoner, slik som rektangler, brukes i teknisk aksjeanalyse til å si noe om framtidig kursutvikling. Tanken er at disse formasjonene beskriver den psykologiske tilstanden hos investorene, om de framover er tilbøyelige til å ville kjøpe eller selge aksjer, og dermed indikerer den videre retningen på kursen. Rektangelformasjoner er en type av slike formasjoner, og mange investorer bruker dette som en viktig del av beslutningsgrunnlaget ved kjøp og salg av aksjer.

Når en rektangelformasjon utvikles, gjenspeiler det at investorene er usikre på den videre retningen for aksjen. Kursen blir gående sidelengs mellom et støttenivå og et motstandsnivå. Når vi får et brudd opp, gjenspeiler det at investorene har blitt mer optimistiske. I følge teknisk analyseteori skal kursen da stige minst like mye som rektangelet er høyt.

Investtechs algoritmer identifiserer slike formasjoner for deg. I våre kursgrafer blir rektangelformasjoner angitt med betegnelsen REC og en grønn pil oppover for kjøpssignaler. Pilen angir teoretisk kursmål. Et aktuelt eksempel fra Investtechs analyser er f.eks. Hunter Group, som gav kjøpssignal fra rektangelformasjon den 26. september.

Figur 1: Hunter Group (HUNT.OL) Siste sluttkurs: 5.13 (+0.27), 11. okt 2019

Våre abonnenter kan finne aksjer med slike kjøpssignaler blant annet med verktøyet Signaler.

Vi ønsket å se hvilke statistiske resultater slike kjøpssignaler har gitt, og studerte derfor avkastningen på norske, svenske, danske og finske aksjer i etterkant av kjøps- og salgssignaler fra rektangelformasjoner identifisert i Investtechs kursdiagrammer på kort, mellomlang og lang sikt. Vi hadde opp til 23 år med data, fra 1996 til 2018.

Grafen under viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av kjøpssignaler fra rektangelformasjoner identifisert i våre kortsiktige kursgrafer på de nordiske børsene. Kort sikt defineres som en investeringshorisont på 1-6 uker. Signalene utløses på dag 0, og vi har sett på utviklingen fram til dag 22. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 22 dager tilsvarer cirka en måned fram i tid. Den tykke blå kurven viser hvordan aksjer med kjøpssignaler utviklet seg. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Den smale blå kurven viser hvordan referanseindeksen utviklet seg i samme periode som vi målte utviklingen til aksjene med kjøpssignaler.

Figur 2: Kjøpssignal fra rektangelformasjoner Norge, Sverige, Danmark og Finland samlet, kort sikt, 1996-2018.

Kjøpssignaler fra rektangelformasjoner på kort sikt har gitt en meravkastning på 1,2 prosentpoeng etter en måned, tilsvarende en annualisert meravkastning på 16,7 prosentpoeng.

Kjøpssignaler fra rektangelformasjoner på mellomlang sikt har gitt en meravkastning på 2,3 prosentpoeng etter tre måneder, tilsvarende en annualisert meravkastning på 9,8 prosentpoeng.

På langt sikt har kjøpssignaler fra rektangelformasjoner gitt en meravkastning på 2,7 prosentpoeng etter tre måneder, tilsvarende en annualisert meravkastning på 11,6 prosentpoeng.

Forskningen viser at det er stor sannsynlighet for at signaler fra rektangelformasjoner i Investtechs kursdiagrammer også framover vil kunne gi gode indikasjoner på hvordan aksjer skal utvikle seg. Aksjer med kjøpssignaler fra rektangelformasjoner vil statistisk gi sterk meravkastning!

Du finner flere detaljer og resultater i forskningsrapportene her:

Rektangleformasjoner, kort sikt

Rektangelformasjoner, mellomlang sikt

Rektangelformasjoner, lang sikt

 

 

Keywords: h_PatRecBuy.

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK