Støtte og motstand: Brudd opp gjennom motstand er et kjøpssignal

Publisert 27.09.2019

Aksjer som har brutt opp gjennom motstand, har fortsatt å stige, og de har steget mer enn den generelle børsutviklingen. Slike signaler kan være verdifulle i en beslutning om hvorvidt aksjen skal kjøpes. Om man overvåker en aksje med tanke på kjøp, vil tiden etter brudd opp gjennom motstand være et statistisk gunstig kjøpstidspunkt. Dette er i tråd med klassisk teknisk analyse-teori.

Støtte og motstand er ifølge teknisk analyse-teori et av de mest sentrale begrepene innen teknisk analyse, og kan i teorien brukes til å finne gode kjøps- og salgsnivåer.

Brudd opp gjennom motstandFigur 1: Brudd opp gjennom motstand er et kjøpssignal. Dette gjelder spesielt hvis volumet øker samtidig. Selgerne som lå her er borte, men det er fortsatt et kjøpspress i aksjen.
En aksje som nylig har brutt opp gjennom et motstandsnivå, forventes å stige videre. Ved å kjøpe slike aksjer, kan man komme inn tidlig i en oppgangsfase. Hvis aksjen har gått mye etter bruddet, kan man få en bedre kurs ved å vente på en reaksjon tilbake.
Merk at aksjer med fallende trender ofte gir falske kjøpssignaler ved brudd opp gjennom motstand. Skal man kjøpe slike aksjer, bør det være et langsiktig og sterkt motstandsnivå som er brutt, og bruddet bør følges av økende volum og positiv volumutvikling.

Forskningsresultater

Vi har studert avkastning på norske, svenske, danske og finske aksjer i etterkant av signaler som settes ut fra hvordan aksjene har beveget seg i forhold til støtte- og motstandstandsnivåer i tekniske kursgrafer. Vi brukte støtte- og motstandsnivåer automatisk identifisert i Investtechs mellomlange kursdiagrammer. Vi hadde 23 år med data, fra 1996 til 2018.

Grafen under viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av kjøpssignaler fra aksjer med brudd opp gjennom motstand identifisert på Investtechs mellomlange kursgrafer. Signalene utløses på dag 0, og vi har sett på utviklingen fram til dag 66. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer cirka tre måneder. Den tykke blå kurven viser hvordan aksjer med kjøpssignaler utviklet seg. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Den smale blå kurven viser hvordan referanseindeksen utviklet seg i samme periode som vi målte utviklingen til aksjene med kjøpssignaler.

Figur 2: Avkastning i etterkant av kjøpssignaler ved brudd opp gjennom motstand identifisert på Investtechs mellomlange kursgrafer. Tykk blå kurve er signalaksjene, tynn blå er referanseindeksen. Norden 1996-2018.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers-tall) Norge Sverige Danmark Finland Vektet snitt
Kjøpssignal 18.2 % 16.8 % 16.8 % 9.4 % 16.3 %
Referanseindeks i samme periode 12.0 % 12.3 % 10.3 % 5.3 % 11.2 %
Meravkastning kjøpssignal 6.1 %p 4.5 %p 6.4 %p 4.1 %p 5.1 %p

Vi ser at aksjer med kjøpssignal etter brudd opp gjennom motstand har steget den kommende perioden. Oppgangen de første tre månedene etter signalene var 4,0 prosent i gjennomsnitt for 43.367 signaler fra Norden samlet. Det tilsvarer en meravkastning på 1,2 prosentpoeng mot referanseindeksen i samme periode. Annualisert meravkastning var 5,1 prosentpoeng.

Statistisk T-verdi er høye 11,1 for 66-dagers-tallene og antyder statistisk signifikant positivt avvik fra referanseindeksens utvikling. En absolutt meravkastning på 1,2 prosentpoeng i løpet av tre måneder indikerer at slike signaler kan være verdifull input i en aktiv handelsstrategi, også om man tar høyde for kurtasje og andre handelsomkostninger.

Les mer i forskningsrapporten her.

 

 

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK