Stigende og fallende trender - forskningsresultater India

Publisert 25.03.2019

Aksjer med kjøpssignal fra stigende trend har i gjennomsnitt etter tre måneder steget 5,2 %, mens aksjer med salgssignal fra fallende trend har steget 0,2 %. Det viser en forskningsrapport fra Investtech basert på 12 år med data fra National Stock Exchange i India.

Trender er noe av det meste sentrale innenfor teknisk analyse. De er visuelle og intuitive, og de beskriver hvilken retning en aksje eller markedet beveger seg i. En stigende trend indikerer en vedvarende og økende optimisme blant investorene, ofte som et resultat av en strøm av positive nyheter rundt aksjen.

For å identifisere en trend, må man studere kursbevegelsene. Kursen beveger seg sjelden i en rett linje, men heller som en serie med topper og bunner. Hvis man kan trekke en rett linje gjennom to eller flere stigende bunner, har man støttelinjen i en stigende trend, se figur 1. Deretter trekker man en linje parallell med støttelinjen gjennom de stigende toppene. Denne linjen kalles trendens motstandslinje, og støtte- og motstandslinjen utgjør tilsammen trenden, se figur 2.

Figur 1. Støttelinjen i en stigende trend.

Figur 2. Stigende trend med støttelinje og motstandslinje.

Tilsvarende har man en fallende trend hvis man kan trekke en rett linje gjennom to eller flere fallende topper, og tilpasse en parallell linje til denne gjennom fallende bunner.

Mange investorer identifiserer trender ved å studere grafer og tegne inn trendlinjer for hånd. En slik metode har svakheten at den er subjektiv, slik at man gjerne ser kun de trendene man ønsker å se, og som kanskje passer ens egne underbevisste preferanser, samt at den er svært tidkrevende. Investtech har utviklet automatiske algoritmer for trendidentifikasjon. Disse finner for hver dag den "beste" trenden i grafen, der blant annet trendens tetthet og antall punkter nær gulv og tak inngår som kriterier. I en Investtech-graf på mellomlang sikt, med 18 måneders historikk, vurderes cirka 80000 forskjellige trendalternativer hver dag. Disse tilordnes en score, og den med høyest score blir valgt.

Forskningssjef Geir Linløkken i Investtech har undersøkt hvilke kursbevegelser som har fulgt etter kjøpssignaler og salgssignaler fra henholdsvis stigende og fallende trender på National Stock Exchange i India over en periode på 12 år fra 2007 til 2018.

Til sammen identifiserte Investtechs datamaskiner 38670 kjøpssignaler og 25881 salgssignaler i perioden.


Klikk på figuren for større versjon.

Grafen viser kursutvikling ved kjøps- og salgssignaler fra hhv. stigende og fallende trender på National Stock Exchange i India identifisert av Investtechs automatiske algoritmer på mellomlange kursgrafer. Signalene utløses på dag 0. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer cirka tre måneder. Kjøpssignaler er den blå kurven og salgssignaler den røde. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Referanseindeksen er den sorte linjen.

Aksjer med kjøpssignaler har i gjennomsnitt etter tre måneder steget 5,2 %, mens salgssignaler har steget 0,2 %. I forhold til gjennomsnittlig børsutvikling i perioden, har kjøpssignalene gått 2,0 prosentpoeng bedre enn børsen og salgssignalene 2,9 prosentpoeng dårligere. Kjøpssignalene har dermed gitt en annualisert meravkastning på 9,1 prosentpoeng, og salgssignalene en annualisert mindreavkastning på 12,3 prosentpoeng.

Du finner flere resultater og detaljer i forskningsrapporten som du kan lese her.

 

 

Keywords: fallende trend,Kjøpssignal,National Stock Exchange India,NSE,Salgssignal,statistikk,stigende trend,Trend.

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK