Volumbalanse - forskningsresultater India

Publisert 02.05.2019

Aksjer med høy volumbalanse har fortsatt å stige framover, og aksjer med lav volumbalanse har gitt klar mindreavkastning sammenlignet med referanseindeks. Det viser en forskningsrapport fra Investtech basert på 12 år med data fra National Stock Exchange i India.

Litt forenklet beregnes volumbalanse som korrelasjonen mellom kursendring og volum. Indikatoren beregnes på 5, 22 og 66 dagers sikt, tilsvarende henholdsvis uke, måned og kvartal.

Indikatoren kan anta verdier mellom –100 for maksimalt negativ til +100 for maksimalt positiv. De eksakte verdiene vises i tabellen på grafsiden, og blir visualisert med piler nederst til høyre i grafene. Grønne piler som peker oppover viser at volumbalansen er positiv, mens røde piler som peker nedover viser at volumbalansen er negativ. Gule sidelengse piler viser en nøytral volumbalanse.

Høyt volum på oppgang indikerer at optimismen er økende og at mange investorer går opp i pris for å sikre seg aksjer. Lavt volum på nedgang indikerer at få investorer vil gå ned i pris for å få solgt, og at de er komfortable med å sitte i aksjen. Dette er positivt, og gjenspeiles av en høy volumbalanse.

De grønne søylene i figuren viser volumet på dager med kursoppgang, mens de røde viser volumet på dager med nedgang. Høye grønne søyler og lave røde gir en positiv volumbalanse. Grafene er hentet fra Investtechs abonnementstjeneste.

Vi har studert hva som skjedde i de 42186 tilfellene der Volbal22 krysset over 40-grensen, definert som kjøpssignal, og i de 7594 tilfellene der Volbal22 krysset under -40-grensen, definert som salgssignal.

Kursutvikling første 66 dager etter volumbalansesignaler plottet mot referanseindeksens gjennomsnittsutvikling i hele perioden.

Tabellen under viser gjennomsnittlig annualisert meravkastning i etterkant av signaler fra volbal22. Tallene er basert på kvartalstallene, dvs. avkastning 66 dager (3 måneder) etter signal.

Annualisert meravkastning
Kjøpssignal volbal22 krysser over 40 0,3 %p
Salgssignal volbal22 krysser under -40 -8,3 %p

Resultatene viser at aksjer med negativ volumbalanse har falt over tid. Disse fortsetter statistisk å underprestere i forhold til referanseindeksen. Høy volumbalanse på Investtechs kursdiagrammer er positivt, men bør følges av signal også fra andre indikatorer, slik som stigende trend eller høyt momentum, for å indikere god meravkastning.

Du finner flere resultater og detaljer i forskningsrapporten som du kan lese her.

 

Keywords: Kjøpssignal,oslo børs,Salgssignal,statistikk,volbal22,Volumbalanse.

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

Hjelp og opplæring:

Nyhetsarkiv

Hurtigstartsguide

Stock picking-verktøy

Konkrete investeringstips:

Aksjeutvelgelse
Under Aksjeutvelgelse kan du sette kriterier på volbal22, slik at du for eksempel kan screene alle aksjene med høy volumbalanse og likviditet over 2 millioner kroner per dag.

Anbefalinger i Modellporteføljen, Tradingidéene, Dagens case og Morgenrapport.
Her brukes det totale tekniske bildet, med trend, kursformasjoner, volumutvikling, støtte og motstand og momentum, samt innsidehandler.

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK