Stigende og fallende trender - avkastning etterfølgende tre måneder

Publisert 24. februar 2016, oppdatert 23. mai 2016.

Av Asbjørn Taugbøl og Geir Linløkken.

Investtech har arbeidet med forskning innen adferdsbasert finans og teknisk og kvantitativ aksjeanalyse siden 1997. Selskapet har utviklet et analysesystem som blant annet identifiserer trender, støtte og motstand, formasjoner og volummønstre i aksjekurser, og gir kjøps- og salgsanbefalinger basert på dette. Investtech gjør utstrakt bruk av avanserte matematiske algoritmer og tunge statistiske metoder i sine dataprogrammer og internettbaserte abonnementstjenester. Asbjørn Taugbøl er forsker og senioranalytiker i Investtech. Geir Linløkken er forskningssjef i Investtech.

Keywords:
Finance, technical analysis, trend, buy signals, price prediction.

Abstract:
Trender er et sentralt begrep innen teknisk analyse, mye brukt av investorer som grunnlag ved kjøp og salg av aksjer. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende. Teorien sier at aksjer som ligger i stigende trender vil fortsette opp innenfor disse trendene. Men i hvor stor grad stemmer teorien med virkeligheten, og kan investorer anvende det til å oppnå meravkastning? Investtechs forskning på data fra 1996 til 2015 for Oslo Børs og Stockholmsbørsen viser at aksjer som har ligget i stigende trender identifisert av Investtechs automatiske analysesystemer, har gitt vesentlig bedre avkastning enn referanseindeksen de etterfølgende månedene.

Trender

Trender er noe av det meste sentrale innenfor teknisk analyse. De er visuelle og intuitive, og de beskriver hvilken retning en aksje eller markedet beveger seg i. En stigende trend indikerer en vedvarende og økende optimisme blant investorene, ofte som et resultat av en strøm av positive nyheter rundt aksjen.

Trenden angir stigningstakt for aksjekursen, og ved å fremskrive trendlinjene finner man kursmål for aksjen. Med glidende overganger skiller man mellom stigende trender, horisontale trender og fallende trender.

I litteraturen heter det at "The trend is your friend", det vil si at aksjer i stigende trender vil fortsette å stige innenfor trendene. Med dette som utgangspunkt, er det viktig å identifisere og komme inn så tidlig så mulig etter at en stigende trend er etablert.

For å identifisere en trend, må man studere kursbevegelsene. Kursen beveger seg sjelden i en rett linje, men heller som en serie med topper og bunner. Hvis man kan trekke en rett linje gjennom to eller flere stigende bunner, har man støttelinjen i en stigende trend, se figur 1. Deretter trekker man en linje parallell med støttelinjen gjennom de stigende toppene. Denne linjen kalles trendens motstandslinje, og støtte- og motstandslinjen utgjør tilsammen trenden, se figur 2.

Figur 1. Støttelinjen i en stigende trend.

Figur 2. Stigende trend med støttelinje og motstandslinje.

Tilsvarende har man en fallende trend hvis man kan trekke en rett linje gjennom to eller flere fallende topper, og tilpasse en parallell linje til denne gjennom fallende bunner.

Mange investorer identifiserer trender ved å studere grafer og tegne inn trendlinjer for hånd. En slik metode har svakheten at den er subjektiv, slik at man gjerne ser kun de trendene man ønsker å se, og som kanskje passer ens egne underbevisste preferanser, samt at den er svært tidkrevende. Investtech har utviklet automatiske algoritmer for trendidentifikasjon. Disse finner for hver dag den "beste" trenden i grafen, der blant annet trendens tetthet og antall punkter nær gulv og tak inngår som kriterier. I en Investtech-graf på mellomlang sikt, med 18 måneders historikk, vurderes cirka 80000 forskjellige trendalternativer hver dag. Disse tilordnes en score, og den med høyest score blir valgt.

Figur 3. Stigende trend der en aksje med positiv fundamental utvikling over tid svinger mellom å være priset til P/E=12, som mange investorer anser billig, og P/E=15, som mange investorer anser dyrt.

Figur 4. Eksempel på stigende trend identifisert av Investtechs systemer. Marine Harvest i februar 2016. Aksjen ligger inne i en stigende trendkanal, har gitt kjøpssignal fra stigende trend, og indikeres å stige videre.

Undersøkelsen

Denne rapporten er skrevet på bakgrunn av et forskningsarbeide på trender og hva som skjer med aksjer som ligger i stigende og fallende trender. Arbeidet inngår i et større prosjekt på analyse av tekniske signaler, støttet av Norges Forskningsråd gjennom SkatteFUNN-ordningen.

Data og signaler

Det er brukt historiske kurser for selskapene på Oslo Børs i perioden 1.1.1996 - 31.12.2015 og selskapene på Stockholmsbørsen i perioden 1.4.2003 - 31.12.2015. Det er kun brukt analyser for selskaper med en gjennomsnittlig dagsomsetning på minst en halv million kroner de siste 22 dagene.

Børskurser er justert for splitter, tegningsretter, fisjoner, utbytte og andre corporate actions, slik at kursutviklingen gjenspeiler reell verdiutvikling i selskapene. Alle selskaper som har vært børsnotert i tidsrommet er med, inkludert selskaper som ikke er listet i dag.

Referanseindeksen for analysene av selskaper på Oslo Børs er Hovedindeksen, OSEBX. For Stockholmsbørsen er referanseindeksen OMX Stockholm Benchmark GI, OMXSBGI.

Vi har sett på aksjer som har ligget i stigende og fallende trender på mellomlang sikt i følge Investtechs grafer. En aksje i en stigende trend har gitt et kjøpssignal, mens en aksje i en fallende trend har gitt et salgssignal. For aksjer som har ligget i stigende eller fallende trender over lang tid, krevde vi at det gikk minst 22 handelsdager før aksjen ga et nytt signal i samme retning.

En stigende trend defineres ved at den har en stigningsgrad større enn 10 grader på Investtechs grafer og en fallende trend defineres ved å ha en stigningsgrad mindre enn -10 grader. Dette vil utgjøre forskjellig årlig stigningstakt for ulike aksjer, avhengig av aksjens volatilitet og variasjonsområde i grafene.

Antall Norge Sverige Totalt
Kjøpssignal, aksje i stigende trend 10 906 17 674 28 580
Salgssignal, aksje i fallende trend 7 241 9 107 16 348

Samplene i datasettet er ikke statistisk uavhengige. Dette skyldes for det første at en aksje med stigende trend, kan gi flere signaler, nemlig ett signal hver 22. dag aksjen ligger i trenden. Med analyse av kursutvikling 66 dager framover i tid, vil slike signaler kunne være delvis overlappende. For det andre skyldes det samvariasjonen mellom enkeltaksjer. Hvis børsen, eller en enkelt aksje stiger, vil det også være mer sannsynlig at andre aksjer stiger, slik at kursutviklingen ikke blir statistisk uavhengig.

Datasettene anses imidlertid som så store at en analyse likevel vil gi statistisk signifikante resultater.

Resultater

Vi har sett på hvordan aksjer som har ligget i en stigende eller fallende trend på ett tidspunkt har utviklet seg de kommende tre månedene. Aksjer i stigende trender ble tilordnet kjøpssignaler og aksjer i fallende trender ble tilordnet salgssignaler.

Figur 5. Aksjer i trender, Norge.

Figur 6. Aksjer i trender, Sverige.

Figur 5 og 6: Gjennomsnittlig kursutvikling 66 dager etter at aksjer lå i henholdsvis stigende trender (blå kurve) og fallende trender (rød kurve) på Investtechs mellomlange tekniske grafer. Bredden på det skraverte området tilsvarer ett standardavvik på gjennomsnittsestimatoren - jo smalere variasjonsområde, jo bedre estimat. Gjennomsnittlig utvikling til referanseindeksen er den sorte kurven. Klikk på figurene for større versjoner.

 

Gjennomsnittlig avkastning etter 66 dager Norge Sverige Vektet snitt
Kjøpssignal, aksje i stigende trend 5,4% 5,5% 5,5%
Salgssignal, aksje i fallende trend -0,1% 2,0% 0,9%
Referanseindeks 3,1% 4,0% 3,6%

Vi ser at aksjer som på ett tidspunkt har ligget i stigende trender i gjennomsnitt har fått en klart positiv kursutvikling de neste 66 dagene, og en kursutvikling klart bedre enn gjennomsnittlig utvikling i referanseindeksen. Samtidig har aksjer som har ligget i fallende trender fått en kursutvikling de neste 66 dagene som har vært langt svakere enn gjennomsnittlig referanseindeks.

Beregningene er gjort på bakgrunn av et stort datasett over en relativt lang tidsperiode, og for to forskjellige land. Usikkerheten i estimatet, målt ved standardavviket, er relativt lav, med statistiske T-verdier fra 6,0 til 10,7 for hvert av de fire datasettene. Dermed anses resultatene som robuste, til tross for den tidligere nevnte manglende uavhengigheten mellom samplene.

Konklusjon

Aksjer med kjøpssignal fra stigende trend har gitt konsistent gode resultater over tid, med signifikant meravkastning i forhold til referanseindeks.

Basert på historiske kurser for aksjene på Oslo Børs i perioden 1996 til 2015 og Stockholmsbørsen i perioden 2003 til 2015, har aksjer som har ligget i stigende trender, gjort det klart bedre enn referanseindeksene de kommende tre månedene. Tilsvarende har aksjer som har ligget i fallende trender gjort det klart svakere.

Trendene er identifisert av Investtechs helautomatiske systemer, over en relativt lang tidsperiode. Det gir et stort antall signaler, så grunnlagsdataene anses gode og resultatene statistisk signifikante.

De fleste velfungerende aksjemarkeder påvirkes av de samme mekanismer som de norske og svenske. Spesielt antas de underliggende psykologiske driverne, med grådighet og frykt som sentrale faktorer, å være de samme for investorer over hele verden. Det er dermed ingen grunn til å tro at de overordnede konklusjonene i denne rapporten ikke vil være gyldige også i andre markeder.

 

Keywords: Buy signal,Finance,Oslo,Price prediction,Stockholm,Technical analysis,Trend.

Skrevet av

Asbjørn Taugbøl
Analytiker
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK