Kjøpssignaler fra rektangelformasjoner - hvor ofte slår de til?

Av Geir Linløkken, forskningssjef i Investtech.com

Rektangelformasjoner

Et viktig område innen teknisk analyse er identifisering av geometriske kursformasjoner i aksjekursen. Tanken er at disse beskriver den psykologiske tilstanden i markedet, og dermed indikerer den videre retningen på kursen. Rektangelformasjoner er en type av slike formasjoner.

Disse gjenspeiler at investorene er usikre med hensyn til den videre retningen for en aksje. Kursen blir gående sidelengs mellom et støttenivå og et motstandsnivå. Når vi får et brudd opp gjenspeiler det at investorene har blitt mer optimistiske. I følge teknisk analyseteori skal kursen da stige minst like mye som rektangelet er høyt, se figuren.

Undersøkelsen og datasettet

Vi ønsket å undersøke hvor godt teorien fra teknisk analyse stemte i praksis. Vi ville se hvor ofte kjøpssignaler fra rektangelformasjoner ble innfridd. For at et signal skulle regnes som innfridd, krevde vi at det skjedde i løpet av en tidsperiode som var like lang som formasjonen.
Kursen skulle altså stige med H% i løpet av L dager.

Mange investorer identifiserer rektangelformasjoner ved å se på chartene og tegne inn støtte- og motstandslinjer for hånd. En slik metode har mange svakheter, hovedsakelig ved at den er subjektiv, slik at man gjerne ser kun de formasjonene man ønsker å se, samt at den er svært tidkrevende.

I denne undersøkelsen brukte vi rektangelformasjoner som var automatisk gjenkjent av Investtechs algoritmer og var presentert i Investtechs charts for abonnenter. Algoritmene var kjørt på mellomlange Investtech-chart bestående av 18 måneders kurshistorikk.

Vi fjernet formasjoner som ble ansett som uegnet å handle på fordi de var for små eller aksjen hadde for dårlig likviditet. Etter det besto datasettet av 1088 identifiserte kjøpssignaler fra rektangelformasjoner. Disse hadde en gjennomsnittlig lengde på 98 børsdager og en gjennomsnittlig høyde på 13.4%.

Vi har brukt børskurser fra 1.1.1996 til 30.12.2008 som grunnlag for statistikken. I denne perioden steg hovedindeksen på Oslo Børs med 110%, noe som tilsvarer ca 5.9% årlig. Dette er nok noe lavere enn vi kan forvente over tid, og kjøpssignaler vil nok dermed ha slått til i noe lavere grad enn normalt. Børsen var imidlertid gjennom flere oppturer og nedturer, samt sidelengse perioder, og vi regner tidsperioden samlet sett som representativt for en normalperiode.

Alle aksjer som har vært børsnotert i perioden er brukt, også de som senere er strøket av børsen grunnet for eksempel fusjon, oppkjøp eller konkurs. Alle kurser er justert for splitter, utbytte, fisjoner, tegningsretter og andre kapitalendringer, slik at de gjenspeiler den reelle verdiutviklingen til aksjene.

Resultater

En opptelling på de 1088 kjøpssignalene viser at det var 734 stykker, tilsvarende 67 prosent, som innfridde objektivet sitt i løpet av en etterfølgende periode av samme lengde som rektangelet.

Figuren viser resultatene fordelt over tid og sett i forhold til den generelle børsutviklingen, målt ved hovedindeksen. Søylene viser, på årlig basis, hvilken andel av kjøpssignalene som innfridde kursmålene sine. Den røde linjen angir gjennomsnittet over hele perioden. Tallet i parentes under søylen angir hvor mange signaler som ble identifisert dette året. Hovedindeksen på Oslo Børs er plottet i grått.

Vi ser at suksessprosenten varierer noe med den generelle børsutviklingen, men at den er stabilt høy bortsett fra et par år da det var få signaler (2001 og 2008). Vi gjorde en tilsvarende undersøkelse på nederlandske data. Denne bekreftet resultatene fra Norge, med en suksessprosent på 67. Det er ingen grunn til å tro at mekanismene som styrer børsutviklingen, inkludert psykologiske faktorer, skulle være særlig annerledes på øvrige vestlige børser. Vi antar i tillegg at investorenes samlede psykologiske oppførsel i aksjemarkedet er konstant over tid.

Vi konkluderer med at kjøpssignaler fra rektangelformasjoner på vestlige børser identifiserer gode kjøpsmuligheter, med sterke statistiske resultater.

Les hele forskningsrapporten på www.investtech.no.

 

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK